15,000 ₹
14/10/17
350 વાર - 35 કૂટ પહોળાઈ - 80 કૂટ લંબાઈ
More olx.in
1,261,000 ₹
17/09/17
At ranavav Om nagar Plot no: 63Acorner
More olx.in

Ranavav tesan

Paresh Nagar Madhav Park, Ranavav
1 bedroom
80 sqft
15,000 ₹
04/08/17
Ranavav tesan
More olx.in
900 sqft
4,500,000 ₹
24/06/17
Two Storeyed House at Holi Chowk 2 Room, Kitchen, Lobby, Veranda with toilet bathroom at Ground Floor and Two Room at First Floor
More olx.in
117.21 sqft
9,500 ₹
07/05/17
Greensitti-1porbandar rod ranavav
More olx.in
1.1 sqft
4,951,000 ₹
22/06/16
Near by MANGNATH ROAD . RANAVAV CHOWK KALWA CHOWK CENTER OF THE CITY 1100 SQ FEET JAGYA NEW CONSTRUCTION READY POSITION Jagya BANK mate office layak godaun Jewellery showroom it's urjent
More olx.in
2 bedrooms
40 sqft
3,000,000 ₹
24/07/17
Kheti layak zameen (1) 30 lakh par vigha 6 vigha amardad gam tutch Amardad gam thi railway track vacche With vav full pani 2 room osari makan (2) 30 lakh par vigha 6 vigha amardad gam thi ranavav-2 Forrest vacche opp jardeshwar mahadev mandir With vav full pani
More olx.in
1.5 sqft
300,000 ₹
20/02/17
Agricultural Land for Sale Rs 3L per Acer In Porbandar and Ranavav Taluka
More olx.in
1.5 sqft
200,000 ₹
16/10/16
Agricultural Land for Sale Rs 2L per Acer In Porbandar and Ranavav Taluka
More olx.in